FALKÉP-RESTAURÁLÁSI MUNKÁK

2018 - 2020

Sándor-Metternich kastély Bajna

Sándor-Metternich kastély BajnaA barokk kastélyt a 19. század első évtizedében Sándor Vince, és 1834-ben Sándor Móric alakíttatta át. Az épület házasság révén a Metternich családhoz került, 1945 után szükséglakások és a helyi termelőszövetkezet használta. Helyreállítása 1981-, kutatása 1986 óta folyt. Bejárata fölött árkádokra állított, oszlopos, a bábos korláttal lezárt attika fölé magasodó, timpanonnal lezárt hangsúlyos középrizalit. Udvari homlokzata előtt folyosó, tetején terasszal, ami a kétfelől csatlakozó kocsiáthajtókon zárul. A barokk kastélyt 1800-1810-ben és 1834-ben építették át, építész: Hild József. Külső: A téglalap alaprajzú főépület a két udvart közrefogó épületegyüttesből a nagyobbik udvar Ny-i szárnya. Udvari homlokzata előtt folyosó, tetején terasszal, ami a kétfelől csatlakozó kocsiáthajtókon zárul. A folyosó körbefut az egységesen alakított homlokzatú földszintes melléképületekben. A D felől csatlakozó gazdasági udvar épületeit D felől vasrácsos (Ludvig Forster) pillérsor kapcsolja a főépülethez. Az épülethez tartozik egy istálló kocsiszínnel. Belső: A főépület földszinti terei boltozottak, a többi síkmennyezetes. Falképek és díszítőfestés: barokk és klasszicista, a dísztermek mennyezete leválasztva lettek (Alessandro Sanquirico), majd a 2018-2020-as helyreállítás során visszahelyezésre kerültek. A többrétegű átvakolások és átfestések megőrizték mind a barokk kori és a klasszicista kori festéseket. A restaurátori beavatkozás és a helyreállítás szükséges volt, hiszen a természetes romlás és a szándékos károkozás is erősen nyomot hagyott a belső terek festésein. Sok vakolati szakasz elvált a téglafalazatról és leomlások, kipergések károsították a díszítéseket. A restaurátori rögzítések a kastély összes termét és helyiségét érintették. Több teremben a szükséges konzerválások és rögzítések után a komplett restaurálás is megtörtént. Bemutatásra kerültek a díszítőfestői motívumok valamint figurális ábrázolások is.

2018

Budapest, Szent István Bazilika

Szent István Bazilika Budapest,,A belső tér díszítményeinek festési és főként aranyozási munkálatait Scholtz Róbert díszítőfestő (1832-1912) végezte el.” Feltehetően a kápolna díszítőfestésének terveit is ő készítette.Szemrevételezés alapján megállapítható volt, hogy a jelenleg látható díszítőfestés az eredeti festés után készített igen jól kivitelezett rekonstrukció. A motívumrendszer (,,szőnyegminta”) az oltár környezetében eltérő a kápolna többi részétől. Alapvetően ún. patronálós technikával készült, szabadkézi festéssel kiegészítve. Felülete selyemfényű, kötőanyaga olaj alapú, a felületét lakkozták. Helyenként javítások nyomai láthatóak, melyek bemattultak. Az archív felvételeken látható, hogy a két helyiséget elválasztó fal készítése előtti időszakban, a Szent Jobb kápolnával megegyező motívumrendszer volt festve. A felső szakasz festése megegyezik a kápolnáéval. A szondázó kutatások során nem találtunk értelmezhető festésnyomokat az első kifestési periódusból sem az alsó, sem a felső szakaszon. A kápolna belső helyreállítását, restaurálását és átépítését több mint 40 évvel ezelőtt végezték el. Az oldalfalak színezése és megjelenítése a korábbi motívumokhoz illeszkedik. A mostani restaurálást indokolta a belső tér részbeni építészeti átalakítása, és az évtizedek során keletkezett fizikai sérülések, valamint esztétikai problémák helyreállítása. Az oldalfalak és a boltozat egységes egjelenéséhez a boltozati festések tisztításai és újbóli konzerválásai is szükségessé váltak. A lábazat és az oldalfalak olajfestékkel patronált ,,szőnyegmintája” is több helyen sérült az elmúlt évek alatt.

Nagytétényi Nagyboldogasszony Római katolikus templom

Nagytétényi Nagyboldogasszony Római katolikus templomA plébániára vonatkozó legkorábbi adatok 1333-1335-ös pápai tizedgyűjtők jegyzékéből ismeretesek. A régi templom védőszentje 1405-ből származó adat szerint Szent Mihály volt. Ez a templom a török időkben elpusztult. A templom újbóli felszentelését – Nagyboldogasszony tiszteletére – 1755. október 5-én Padányi Bíró Márton, a művészetpártoló veszprémi püspök végezte. A templomhajó középső szakaszán két oldalt a templommal egykorú mellékoltárok állnak, szarkofág alakú menzával, tabernákulum nélkül. Az oldalfalakon a két mellékoltár fölött a templomépítő kegyuraság, Rudnyánszky József és felesége, Száraz Julianna védőszentjeinek festett keretben megörökített falképeit láthatjuk. A falképek Szent Józsefet és Szent Juliannát ábrázolják. A főoltárban aranyozott keretbe foglalt olajkép látható, a Hétfájdalmú Szűzanyával ábrázolt Piéta. A kép ismeretlen festő műve a XVIII. század közepéről. A falfestéseket a XX. század elején majd 1940-es években megújították. Mindezen munkálatok alkalmával többrétegű átfestések történtek a festett figurális freskófelületekben és a díszítőfestésekben. Azok eltávolítás és a freskók restaurálásai történtek meg 2014 - 18 között.

2017

Parlament , delegációs terem

Parlament , delegációs teremA figurális falképet Dudics Andor készítette 1901-ben. A delegációs termet a parlament elkészítése óta több alkalommal is felújították. A korábbi helyreállítások belenyúlásai, kiegészítései, retusai több helyen zavaró esztétikai hatást nyújtottak. A festményt korábban erősen megtisztíthatták melynek következtében a mély színhatások eltűntek a felületről. Mindezeket belefestésekkel, retusálásokkal kiegészítették, valamint a már akkor is jelentkező vakolati repedéseket tömítették és ugyancsak retussal látták el. Több apró lyuk, vakolati kipergés is megfigyelhető volt. A függőleges irányú vakolati repedések pedig úgy mint korábban, úgy most is megjelentek és esztétikailag erősen zavaró hatást keltettek. Ez a probléma már a korábbi restaurálások alkalmával is megvolt és a szakemberek akkor is pótolták, tömítették azokat. A korábbi helyreállításokból okulva a lehető legkevesebb nedvestisztítást végeztük a felületeken. A finom portalanítást követően egy erősebb mechanikus radírozást is végeztünk annak érdekében, hogy a vakolati mélyedésekbe beült szennyeződéseket is el tudjuk távolítani. A megmozdult repedéseknél ahol szükséges volt ott minimálisan injektáltuk, rögzítettük a széleket és kitisztítottuk azokat is. Az új tömítésekkel ezek után láttuk el a hiányzó szakaszokat. Az esztétikai helyreállítást követően egységes képet mutat a díszítőfestéseivel együtt a delegációs terem.

2015

Miskolc, Szent Péter és Szent Pál apostol templom belső falképeinek teljes restaurálása

Szent Péter és Szent Pál apostol templom belső falképeinek teljes restaurálása A ma is látható templomot 1717-ben kezdték építeni barokk stílusban. A legelső kifestések elpusztultak, de 1951 -ben elkészültek a neobarokkizáló díszítőmotívumokkal keretezett murális alkotások is. A festéseket freskó és szekko technikával készítették. Takács István nevéhez köthetőek ezek a festések. Miskolc legnagyobb katolikus templomát még maga a mester javította 1970-es évek elején. A falképkutatások után a gyenge, porló festékrétegeket előkonzerválni kellett ( ezek a díszítőfestésekre korlátozódtak ). A díszítőfestések kötőanyagai enyves alapúak voltak és így az idő előrehaladtával elgyengült és porlékonnyá vált. A figurális festett felületek jó megtartású freskótechnikával készültek. A retusok és rekonstrukciók elkészülte után a templom szentélyének és hajójának festései restaurálva lettek.

Szerb Ortodox egyház dísztermének restaurálása

Szerb Ortodox egyház dísztermének restaurálása A díszterem festéseit a II. világháborút követően több rétegben lefestették. A terem díszítőfestései így, a szakszerű restaurátori feltárások ellenére is igen sérültek és hiányosak voltak. A díszítőfestések megmaradt motívumait konzerváltuk, majd sablonálva és pontosan kimérve, kiszerkesztve rekonstruáltuk az eredeti forma és színvilágot.

2014

Kecskeméti városháza dísztermének restaurálása

Kecskeméti városháza dísztermének restaurálása A díszterem festéseinek állapota kopott és nedvesedéstől több helyen foltosodott képet mutatott a restaurálás kezdetén. A restaurálás a tisztításokat követően konzerválás és esztétikai kiegészítés követte.

Várkert Bazár - a gloriette sgraffito díszítésének restaurálása

Várkert Bazár - a gloriette sgraffito díszítésének restaurálása A középső Gloriette (pavilon) neoreneszánsz sgraffito díszeinek restaurálása volt a szakmai feladat. A restaurátori tisztítások, feltárások, kiegészítések és a sgraffito díszek rekonstrukciós újravágásainak köszönhetően a színes díszítmény eredeti szépségében bemutathatóvá váltak.

Mária Segíts Kápolna freskóinak restaurálása, Törökbálint

Mária Segíts Kápolna freskóinak restaurálása A restaurálás során az összes átfestést eltávolítottuk és feltártuk a falképfeltárások eszközeivel a falképeket.A figurális freskókat retusáltuk, illetve rekonstrukciós festéssel egészítettük ki a folytonossági hiányaikat.

2013

A Szépművészeti Múzeum reneszánsz csarnokában lévő lépcsőházának rekonstrukciós festése.

A Szépművészeti Múzeum reneszánsz csarnokában lévő lépcsőházának rekonstrukciós festéseA mostani restaurálás során a korábban lefestett díszítőfestésekről el kellett távolítani a ráfestéseket. A restaurátori falkutatások és falképfeltárások során sikerült a minták teljes egységét pauzálással lementeni.

A Belvárosi Szent Mihály templom szentélyének, sekrestyéjének és főhajójának figurális és díszítőfestéseinek restaurálása, Budapest

A Belvárosi Szent Mihály templom szentélyének, sekrestyéjének és főhajójának figurális és díszítőfestéseinek restaurálásaA főhajó boltozatán a freskófeltárások eredményeként 15 db figurális képmezőben a rózsafüzér titkok vannak megfestve. A boltozati képek teljes feltárása megtörtént és részlegesen a finomtisztítások és retusok is megtörténtek.

A Budavári Nagyboldogasszony Templom figurális falképeinek, figurális és díszítő festéseinek restaurálása

A Budavári Nagyboldogasszony Templom figurális falképeinek, figurális és díszítő festéseinek restaurálásaA korábbi rekonstrukciók illetve retusok több helyen elszíneződtek így azoknál a retusálást (restaurátori kiegészítéseket) újra el kellett végezni. A műemlékileg engedélyezett meszes tömítőanyagokkal elvégzett kiegészítésekre újra elkészítettük a festmények rekonstrukcióit.

2012

A nagytétényi Ortodox Zsinagóga tórafülkéjének díszítőfestő motívumainak restaurálása (1830)

A nagytétényi Ortodox Zsinagóga tórafülkéjének díszítőfestő motívumainak restaurálásaEredeti berendezéséből és színezéséből csupán a tóraszekrény és annak építménye maradt meg. A szondázó falképkutatások eredményei alapján lett helyreállítva a színezése. A vakolatcserék, feltárások, tisztítások után retusálva ill. rekonstrukciós festéssel lett helyreállítva az egész építmény. A héber felirat aranyfüsttel lett kiegészítve.

Gyöngyösi Ferences rendház, Barátok templomának neobarokk ill. neogótikus díszítőfestéseinek részleges restaurálása /1935-1937/

Gyöngyösi Ferences rendház, Barátok temploma restaurálásA szondázó kutatásokat követően a templom előtere, Loretói kápolnája, három oldalhajó szakasza, sekrestyéje, és a főhajó déli oldalfalazata restaurálva lett.

2011

2010

A L'Huillier-Coburg kastély barokk figurális freskóinak restaurálása díszítőfestésekkel (105. szoba) /1717-1730/, Edelény

A L'Huillier-Coburg kastély barokk figurális freskóinak restaurálása díszítőfestésekkel (105. szoba) /1717-1730/, EdelényA barokk kastély figurális freskóinak teljes restaurálását kellett elvégezni. A vakolatcserék, feltárások, tisztítások után retusálva ill. rekonstrukciós festéssel lett helyreállítva az egész építmény.

A Szent Lőrinc Római Katolikus Templom (késő barokk, 1810) teljes belső feltárása és restaurálása, Pilismarót

Szent Lőrinc Római Katolikus Templom restaurálásaA vakolati kiegészítések, mélyrétegű konzerválások (injektálások), és finomtömítések után az egész felületet konzerválni kellett.

Hajós, egykori érseki barokk kastély szobájának díszítőfestéseinek restaurálása (1766-1767)

(2010. május)

Szerzőtársak: Gallyas Balázs, Csanda Jenő

2009

2007

2006

2005

A Dubniczay palota (vár) egyik barokk szobájának díszítőfestéseinek restaurálása, Veszprém

Szerzőtársak: Jeszeniczky Ildikó, Csanda Jenő, Gallyas Balázs

2004

2003

Dömös, Római Katolikus templom szentélyében lévő barokk freskó (figurális és díszítőfestés) restaurálása

Dömös, Római Katolikus templom szentélyében lévő barokk freskó (figurális és díszítőfestés) restaurálása A barokk (1770 körül) kori figurális freskóknak teljes feltárását és restaurálását kellett elvégezni 2003 és 2005 között. A képrestaurálás első lépéseként restaurátori kutatásokat kellett végezni. A figurális és ornamentális festések szondázó kutatásakor megtalálhatóak voltak a korábban eltakart motívumok. A képrestaurálás a teljes feltárással kezdődött. Az festett oltárépítményen angyalok, valamint Árpádházi Szent Imre és Szent László festett alakjait is feltártuk és helyreállítottuk.

2002